Project Description

INSTALACIJE S OPTIČKIM ILUZIJAMA UGRAĐENE U ZIDOVE ILI POSTAVLJENE KAO POSTAMENTI U PROSTORU

Šuplje lice

Potreba za prepoznavanjem lica toliko je duboko usađena u čoveku da ćemo popuniti gotovo svaku prazninu u onome što gledamo ne bismo li videli lice!